Skip to main content

Tagalog

Welfare Information in Tagalog ( Impormasyong Pang-kapakanan )

social_securitySocial Security ( Panlipunang Seguridad ) 

Service LeafletPolyeto ng SerbisyoDownload File ( File )
A Brief of the Comprehensive Social Security Assistance SchemeKomprehensibong Sistema ng Tulong para sa Panlipunang SeguridadPDF
A Brief of the Social Security Allowance SchemeIskema para sa Alawans ng Seguridad PanlipunanPDF
A Brief of the Guangdong Scheme and Fujian SchemeIskema ng Guangdong at Iskema ng FujianPDF
Pamphlet on the Support for Self-reliance SchemePamphlet on the Support for Self-reliance SchemePDF
Criminal and Law Enforcement Injuries Compensation Scheme LeafletCriminal and Law Enforcement Injuries Compensation Scheme LeafletPDF
Traffic Accident Victims Assistance Scheme LeafletTraffic Accident Victims Assistance Scheme LeafletPDF
Emergency Relief Fund LeafletEmergency Relief Fund LeafletPDF
A Guide to Social Security AppealsA Guide to Social Security AppealsPDF

familyFamily & Child Welfare Services ( Mga Serbisyo sa Kapakanan ng Pamilya at Bata ) 

Service LeafletPolyeto ng SerbisyoDownload File ( File )
Outreaching Teams for Ethnic MinoritiesOutreaching Teams for Ethnic MinoritiesPDF
Pamphlet on Integrated Family Service CentrePamphlet on Integrated Family Service CentrePDF
Considering AdoptionConsidering AdoptionPDF
Welcome to Foster CareWelcome to Foster CarePDF
Suicide Prevention ServicesAng kahirapan ay hindi katapusan ng buhay,Pero ang pagsuko sa buhay ay ang katapusan.PDF / Word
Day Child Care ServicesMga Serbisyo sa Pangangalaga ng Bata sa ArawPDF
Stop Domestic Violence: 
Support Services for Victims of Spouse / Cohabitant Battering
Pagtigil ng Domestikong Karahasan:
Serbisyo ng Suporta para sa mga Biktima ng Pambubugbog ng mga Asawa/ Kinakasama
PDF
Seek Help Early and Stop Domestic Violence: 
Services for Battered Male Victims
Seek Help Early and Stop Domestic ViolencePDF
Services for Victims of Sexual ViolenceServices for Victims of Sexual ViolencePDF
Family and Child Protective Services UnitPDF
  • Updated contact information
Na-update na Impormasyon sa Pakikipag-ugnayanPDF
Child Protection - We All Have a DutyChild Protection - We All Have a DutyPDF
Support Programme for Enhancing Peaceable Relationship (SPeaR)SPeaRPDF
Specialised Co-parenting Support CentresSpecialised Co-parenting Support CentresPDF
Having an Unplanned Pregnancy, what Can I do?Having an Unplanned Pregnancy, what Can I do?PDF
Social Welfare Department Hotline - Access to Instant Telephone Interpretation Service Access to Instant Telephone Interpretation ServicePDF
Social Welfare Support Services for Street Sleepers Mga Serbisyong Tulong ng Kagalingan Panlipunan para sa mga Natutulog sa KalyePDF
Temporary Shelter / Hostel / Short-term HostelPanandaliang Tuluyan / Hostel / Panandaliang Hostel PDF
Short-term Food Assistance Service TeamsPangkat ng Panandaliang Serbisyo ng Tulong na PagkainPDF

clinical_psychologicalClinical Psychological Services ( Mga Serbisyo sa Klinikal na Sikolohiya ) 

Service LeafletPolyeto ng SerbisyoDownload File ( File )
Clinical Psychological ServicesClinical Psychological ServicesPDF
Helping Children cope with traumatic eventsHelping Children cope with traumatic eventPDF
Critical Incident - Stress ManagementCritical Incident - Stress ManagementPDF
Post-traumatic Stress DisorderPost-traumatic Stress DisorderPDF
Separation and loss arising from traumatic events: Handing of loss and griefSeparation and loss arising from traumatic events: Handing of loss and griefPDF

medicalMedical Social Services ( Mga Serbisyong Medikal at Panlipunan ) 

Service LeafletPolyeto ng SerbisyoDownload File ( File )
Medical Social ServicesMga Serbisyong Medikal at PanlipunanPDF

rehabRehabilitation Services ( Mga Serbisyo ng Rehabilitasyon ) 

Service LeafletPolyeto ng SerbisyoDownload File ( File )
Rehabilitation ServicesMga Serbisyo ng RehabilitasyonPDF
Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW)ICCMWPDF
Parents / Relatives Resource Centre (PRC)PRCPDF

elderlyServices for the Elderly ( Mga Serbisyo para sa mga Matatanda ) 

Service LeafletPolyeto ng SerbisyoDownload File ( File )
Elderly ServicesSerbisyo para sa mga MatatandaPDF
Subsidised Long Term Care ServicesSerbisyo ng Subsidiya para sa Pang-matagalang Pangangalaga para sa KatandaanPDF
Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly ServicesMekanismo ng Pagtatasa para sa Pamantayan ng Pagbibigay Kalinga ng Serbisyo para sa mga MatatandaPDF
Protecting Elderly Persons Against AbusePagprotekta sa mga Matatanda laban sa AbusoPDF
District Elderly Community Centres (DECC)Sentro ng Distrito sa Komunidad para sa MatatandaPDF
Neighbourhood Elderly Centres (NEC)Sentro para sa Matatanda sa KomunidadPDF
Support Team for the Elderly (STE)Grupo ng Nagbibigay Suporta para sa mga MatatandaPDF
Scheme on Training for Foreign Domestic Helpers in Elderly CareIskema ng Pagsasanay sa mga Dayuhang Kasambahay para sa Pangangalaga ng MatatandaPDF
Home-based Community Care Services 
[Integrated Home Care Services (Frail Cases) / Enhanced Home and Community Care Services]
Mga Serbisyo ng Pangangalaga sa Komunidad na Nakabatay sa Tahanan
Mga Integrated na Serbisyo ng Pangangalaga sa Tahanan (Mga Mahinang Kaso) / 
Mga Pinahusay na Serbisyo sa Pangangalaga sa Tahanan at Komunidad
PDF
Day Care Centres / Units for the ElderlyMga Serbisyo ng Pangangalaga sa Komunidad na Nakabatay sa Sentro
Mga Sentro ng Pangangalaga sa Araw / Mga Yunit para sa Matatanda
PDF
Respite Services for Elderly PersonsMga Serbisyo sa Pahinga para sa MatatandaPDF
Services Supporting the CarersMGA SERBISYONG SUMUSUPORTA SA MGA TAGAPAG-ALAGAPDF

youthServices for Young People ( Mga Serbisyo para sa Kabataan ) 

Service LeafletPolyeto ng SerbisyoDownload File ( File )
Overview on Youth Services, Drug Treatment and Rehabilitation Services and Community Development Services in Hong KongPangkalahatang-ideya sa Mga Serbisyo sa Kabataan, Paggamot sa Droga at Mga Serbisyo ng Rehabilitasyon at mga Serbisyo sa Pagpapaunlad ng Komunidad sa Hong KongPDF
Brief Information on Community Support Service Scheme (CSSS)Iskemang Serbisyong Suporta sa KomunidadPDF

offendersServices for Offenders ( Mga Serbisyo para sa mga Maysala ) 

Service LeafletPolyeto ng SerbisyoDownload File ( File )
Probation ServiceProbation ServicePDF
Community Service Orders (CSO) SchemeCSO SchemePDF
Post-Release Supervision of Prisoners SchemePost-Release Supervision of Prisoners SchemePDF
Young Offender Assessment PanelYoung Offender Assessment PanelPDF
Correctional / Residential Home Tuen Mun Children and Juvenile HomeCorrectional / Residential Home Tuen Mun Children and Juvenile HomePDF
Service for Ex-offenders and Discharged PrisonersService for Ex-offenders and Discharged PrisonersPDF
Residential Service for Young Probationers and High-Risk YouthResidential Service for Young Probationers and High-Risk YouthPDF

licensingLicensing and Regulation ( Paglilisensiya at Regulasyon ) 

Service LeafletPolyeto ng SerbisyoDownload File ( File )
Visiting Medical Practitioner Service For Residential Care HomesVisiting Medical Practitioner Service For Residential Care HomesPDF

Assistance and Interpretation Services for Ethnic Minorities ( by Departmental centres / units ) ( Mga Serbisyo ng Tulong at Pasalitang Pagsasalin para sa mga Etnikong Minoridad ( ayon sa mga sentro / yunit na Pangkagawaran )

Item / Name Polyeto ng Serbisyo Download File ( File )
Notice to Minorities Abiso sa mga Minoridad PDF

Other Useful Information / Links ( Iba pang kapaki-pakinabang na Impormasyon / Kawing )

Item / Name Polyeto ng Serbisyo Download File / Link
( File / Link )
Race Relations Unit, Home Affairs Department Yunit para sa Pagkakaugnay ng mga Lahi, Home Affairs Department Link
  • Programmes / Services for Ethnic Minorities
Mga Programa / Mga Serbisyong Pang-etniko Minorya Link
  • Support Service Centres for Ethnic Minorities
Mga Sentro ng Suportang Serbisyo para sa mga Etniko Minorya Link
  • Publications
Mga Publikasyon Link
Equal Opportunities Commission Komisyon para sa Pantay na Oportunidad Link
Administrative Guidelines on Promotion of Racial Equality Alituntunin ng Pamamahala sa Pagtataguyod ng Pagkakapantay-pantay ng Lahi Link
  • Interpretation and Translation Services Arranged
Mga Serbisyo ng Pagpapakahulugan at Pagsasalin-wika na Isinaayos mula PDF
Checklist of Measures - Social Welfare Talaan ng mga Panukala - Kapakanang Panlipunan PDF

Top