跳到內容

泰國語

福利資料 ( 泰國語 ) ( ข้อมูลสวัสดิการ )

social_security社會保障 ( ประกันสังคม ) 

服務單張แผ่นพับบริการ檔案下載 ( ไฟล์ )
綜合社會保障援助計劃簡介โครงการให้ความช่วยเหลือ ด้านการประกันสังคม อย่างครอบคลุมPDF版
公共福利金計劃簡介โครงการเบี้ยเลี้ยงประกันสังคมPDF版
廣東計劃及福建計劃簡介แผนกวางตุ้ง และแผนฝูเจี้ยนPDF版
自力更生支援計劃小冊子自力更生支援計劃小冊子PDF版
暴力及執法傷亡賠償計劃單張暴力及執法傷亡賠償計劃單張PDF版
交通意外傷亡援助計劃單張交通意外傷亡援助計劃單張PDF版
緊急救援基金單張緊急救援基金單張PDF版
社會保障上訴簡介社會保障上訴簡介PDF版

family家庭及兒童福利服務 ( บริการสวัสดิการสำหรับเด็กและครอบครัว ) 

服務單張แผ่นพับบริการ檔案下載 ( ไฟล์ )
少數族裔外展隊少數族裔外展隊PDF版
綜合家庭服務中心簡介綜合家庭服務中心簡介PDF版
領養兒童,愛樂融融領養兒童,愛樂融融PDF版
歡迎加入寄養服務歡迎加入寄養服務PDF版
防止自殺服務ความทุกข์ยากไม่ใช่ทางตันแต่มันคือการยอมแพ้ต่อชีวิตPDF版Word版
日間幼兒照顧服務บริการดูแลเด็กช่วงกลางวันPDF版
制止家庭暴力:
支援虐待配偶/同居情侶受害人的服務
อหยุดความรุนแรงในครอบครัว: บริการให้ความช่วยเหลือ การทารุณกรรมอย่างรุนแรงของคู่สมรส/ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาPDF版
  • 安全咭
การ์ดความปลอดภัยPDF版
及早求助 制止家庭暴力:
為男性受害人提供的服務
及早求助 制止家庭暴力PDF版
為性暴力受害人提供的協助為性暴力受害人提供的協助PDF版
保護家庭及兒童服務課PDF版
  • 最新聯絡資料
ข้อมูลติดต่อล่าสุดPDF版
保護兒童 你我有責保護兒童 你我有責PDF版
保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議單張 – 兒童及青少年須知การประชุมรายกรณีในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
เพื่อการคุ้มครองเด็กที่สงสัยว่าถูกกระทำทารุณกรรม – หมายเหตุถึงเด็กและเยาวชน
PDF版
保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議單張 – 家長須知การตรวจสอบการคุ้มครองเด็กและ 
การประชุมรายกรณีในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
เพื่อการคุ้มครองเด็กที่สงสัยว่าถูกกระทำทารุณกรรม
– หมายเหตุถึงผู้ปกครอง
PDF版
平和關係支援計劃平和關係支援計劃PDF版
共享親職支援中心共享親職支援中心PDF版
意外懷孕了!怎麼辦?意外懷孕了!怎麼辦?PDF版
社會福利署熱線電話 - 即時電話傳譯服務即時電話傳譯服務PDF版
露宿者社會福利支援服務บริการสนับสนุนสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยPDF版
臨時收容中心/宿舍/短期宿舍
 
ที่พักพิงชั่วคราว / หอพัก / หอพักระยะสั้นPDF版
短期食物援助服務隊ห้บริการช่วยเหลือด้านอาหารระยะสั้นPDF版

clinical_psychological臨床心理服務 ( คลีนิกบริการด้านจิตวิทยา ) 

服務單張แผ่นพับบริการ檔案下載 ( ไฟล์ )
臨床心理服務臨床心理服務PDF版
幫助孩子渡過創傷事件幫助孩子渡過創傷事件PDF版
危急事故 ‧ 壓力處理危急事故 ‧ 壓力處理PDF版
創傷後壓力症創傷後壓力症PDF版
創傷帶來的離愁別緒:哀傷與處理創傷帶來的離愁別緒:哀傷與處理PDF版

medical醫務社會服務 ( การบริการการแพทย์ชุมชน ) 

服務單張แผ่นพับบริการ檔案下載 ( ไฟล์ )
醫務社會服務การบริการการแพทย์ชุมชนPDF版

rehab康復服務 ( บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ) 

服務單張แผ่นพับบริการ檔案下載 ( ไฟล์ )
康復服務บริการฟื้นฟูสมรรถภาพPDF版
精神健康綜合社區中心精神健康綜合社區中心PDF版
家長/親屬資源中心家長/親屬資源中心PDF版

elderly安老服務 ( บริการเพื่อผู้สูงอายุ ) 

服務單張แผ่นพับบริการ檔案下載 ( ไฟล์ )
安老服務บริการเพื่อผู้สูงอายุPDF版
長期護理服務เงินช่วยเหลือสำหรับบริการดูแลระยะยาว ให้กับ ผู้สูงอายุPDF版
安老服務統一評估機制กลไกการประเมนิ ความจำ เป็ นใน การดูแลแบบมาตรฐานสำ หรบั บรกิ ารผูสู้งอายุPDF版
保護長者 - 免受虐待การปกป้องผู้สูงอายุจากการถูกล่วงละเมิดPDF版
長者地區中心ศนยชมชน ผูสู้ง อายในเขตPDF版
長者鄰舍中心ศูนยผู์ สู้ง อายใน บรเวณใกล เคยงPDF版
長者支援服務隊PDF版
外傭護老培訓計劃โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในการดูแลผู้สูงอายุPDF版
「家居為本」長者社區照顧服務
[綜合家居照顧服務 (體弱個案) / 改善家居及社區照顧服務]
บริการดูแลชุมชนตามบ้าน
บริการดูแลบ้านแบบครบวงจร (กรณีผู้สูงอายุที่อ่อนแอ) /
บริการดูแลบ้านและชุมชนขั้นสูง
PDF版
長者日間護理中心/單位บริการดูแลชุมชนตามศูนย์
ศูนย์ / หน่วยดูแลเฉพาะกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ
PDF版
長者暫託服務บริการดูแลชั่วคราวสำหรับผู้สูงอายุPDF版
支援照顧者服務บริการต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ดูแลPDF版

youth青少年服務 ( บริการเพื่อเยาวชน ) 

服務單張แผ่นพับบริการ檔案下載 ( ไฟล์ )
香港青少年服務、戒毒治療及康復服務及社區發展服務概覽ภาพรวมเกี่ยวกับบริการสำหรับเยาวชน การบำบัดยาเสพติดและบริการปรับนิสัย และบริการพัฒนาชุมชนในฮ่องกงPDF版
社區支援服務計劃簡介โครงการบริการช่วยเหลือชุมชนPDF版

offenders違法者服務 ( บริการเพื่อผู้ต้องหา / ผู้กระทำผิด ) 

服務單張แผ่นพับบริการ檔案下載 ( ไฟล์ )
感化服務感化服務PDF版
社會服務令計劃社會服務令計劃PDF版
監管釋囚計劃監管釋囚計劃PDF版
青少年罪犯評估專案小組青少年罪犯評估專案小組PDF版
感化/住宿院舍 屯門兒童及青少年院感化/住宿院舍 屯門兒童及青少年院PDF版
曾違法者及刑釋人士服務曾違法者及刑釋人士服務PDF版
受感化青少年及高危青少年住宿服務受感化青少年及高危青少年住宿服務PDF版

licensing牌照及規管 ( หน่วยงานออกใบอนุญาตและกำกับดูแล ) 

服務單張แผ่นพับบริการ檔案下載 ( ไฟล์ )
院舍外展醫生到診服務院舍外展醫生到診服務PDF版

為少數族裔人士提供的支援和傳譯服務 ( บริการให้ความช่วยเหลือและล่ามสำหรับชนกลุ่มน้อย ( โดยศูนย์ของแผนก / หน่วย ) )rru

項目/名稱 แผ่นพับบริการ 檔案下載
ไฟล์ )
資料單張 แจ้งแก่ชนกลุ่มน้อย PDF版

 其他相關資料/網站 ( ข้อมูล / ลิ้งค์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ  )other

項目/名稱แผ่นพับบริการ檔案下載/連結
( ไฟล์ / ลิงค์ )
民政事務總署種族關係組หน่วยความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ, กรมการบริหารภายใน連結
  • 計劃及服務
โครงการ / บริการสำหรับชนกลุ่มน้อย連結
  • 少數族裔人士支援服務中心
ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับชนกลุ่มน้อย連結
  • 刊物
สิ่งตีพิมพ์連結
平等機會委員會คณะกรรมการสิทธิความเท่าเทียม連結
促進種族平等行政指引แนวทางการบริหารงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคด้านเชื้อชาติ連結
  • 安排的傳譯及翻譯服務
การให้บริการล่ามและการแปลเอกสารPDF版
促進少數族裔平等權利的現行及計劃中的措施 - 社會福利รายการตรวจสอบการวัดผล - สวัสดิการสังคมPDF版

至頂