Skip to main content

Vietnamese

Welfare Information in Vietnamese ( Thông tin Phúc lợi bằng tiếng Việt )

social_securitySocial Security ( An sinh xã hội ) 

Service LeafletQuảng cáo dịch vụDownload File
( Tập tài liệu )
A Brief of the Comprehensive Social Security Assistance SchemeKế Hoạch
Trợ Cấp An Sinh Xã Hội
Toàn Diện
PDF
A Brief of the Social Security Allowance SchemeKế Hoạch Trợ Cấp An Sinh Xã HộiPDF
A Brief of the Guangdong Scheme and Fujian SchemeKế Hoạch Trợ Cấp Quảng Đông và Kế Hoạch Trợ Cấp Phúc KiếnPDF
Pamphlet on the Support for Self-reliance SchemePamphlet on the Support for Self-reliance SchemePDF
Criminal and Law Enforcement Injuries Compensation Scheme LeafletCriminal and Law Enforcement Injuries Compensation Scheme LeafletPDF
Traffic Accident Victims Assistance Scheme LeafletTraffic Accident Victims Assistance Scheme LeafletPDF
Emergency Relief Fund LeafletEmergency Relief Fund LeafletPDF
A Guide to Social Security AppealsA Guide to Social Security AppealsPDF

familyFamily & Child Welfare Services ( Dịch vụ Phúc lợi Gia đình & Trẻ em ) 

Service LeafletQuảng cáo dịch vụDownload File
( Tập tài liệu )
Outreaching Teams for Ethnic MinoritiesOutreaching Teams for Ethnic MinoritiesPDF
Pamphlet on Integrated Family Service CentrePamphlet on Integrated Family Service CentrePDF
Considering AdoptionConsidering AdoptionPDF
Welcome to Foster CareWelcome to Foster CarePDF
Suicide Prevention ServicesNghịch cảnh không phải là ngõ cụt, nhưng từ bỏ cuộc sống thì có.PDF / Word
Day Child Care ServicesDịch Vụ Trông Giữ Trẻ Ban NgàyPDF
Stop Domestic Violence:
Support Services for Victims of Spouse / Cohabitant Battering
chấm dứt bạo lực gia đình: 
Dịch vụ hỗ trợ Nạn nhân của hành vi bạo hành vợ/chồng/người cùng chung sống
PDF
Seek Help Early and Stop Domestic Violence:
Services for Battered Male Victims
Seek Help Early and Stop Domestic ViolencePDF
Services for Victims of Sexual ViolenceServices for Victims of Sexual ViolencePDF
Family and Child Protective Services UnitPDF
  • Updated contact information
Thông tin liên hệ đã cập nhậtPDF
Child Protection - We All Have a DutyChild Protection - We All Have a DutyPDF
Support Programme for Enhancing Peaceable Relationship (SPeaR)SPeaRPDF
Specialised Co-parenting Support CentresSpecialised Co-parenting Support CentresPDF
Having an Unplanned Pregnancy, what Can I do?Having an Unplanned Pregnancy, what Can I do?PDF
Social Welfare Department Hotline - Access to Instant Telephone Interpretation ServiceAccess to Instant Telephone Interpretation ServicePDF
Social Welfare Support Services for Street Sleepers Dịch vụ Hỗ trợ Phúc lợi Xã hội cho Người vô gia cưPDF
Temporary Shelter / Hostel / Short-term HostelChỗ ở tạm thời / Nhà nghỉ / Nhà nghỉ ngắn hạn PDF
Short-term Food Assistance Service TeamsNhóm Dịch vụ Hỗ trợ Thực phẩm Ngắn hạnPDF

clinical_psychologicalClinical Psychological Services ( Dịch vụ Tâm lý học Lâm sàng ) 

Service LeafletQuảng cáo dịch vụDownload File
( Tập tài liệu )
Clinical Psychological ServicesClinical Psychological ServicesPDF
Helping Children cope with traumatic eventHelping Children cope with traumatic eventPDF
Critical Incident - Stress ManagementCritical Incident - Stress ManagementPDF
Post-traumatic Stress DisorderPost-traumatic Stress DisorderPDF
Separation and loss arising from traumatic events: Handing of loss and griefSeparation and loss arising from traumatic events: Handing of loss and griefPDF

medicalMedical Social Services ( Dịch vụ Xã hội Y tế ) 

Service LeafletQuảng cáo dịch vụDownload File
( Tập tài liệu )
Medical Social ServicesDịch vụ Xã hội Y tếPDF

rehabRehabilitation Services ( Dịch vụ Phục hồi ) 

Service LeafletQuảng cáo dịch vụDownload File
( Tập tài liệu )
Rehabilitation ServicesDịch vụ Phục hồiPDF
Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW)ICCMWPDF
Parents / Relatives Resource Centre (PRC)PRCPDF

elderlyServices for the Elderly ( Dịch vụ dành cho Người cao tuổi ) 

Service LeafletQuảng cáo dịch vụDownload File
( Tập tài liệu )
Elderly ServicesDịch vụ dành cho Người cao tuổiPDF
Subsidised Long Term Care ServicesDịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn Được Trợ Cấp cho Người Cao TuổiPDF
Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly ServicesCơ Chế Đánh Giá Nhu Cầu Chăm Sóc Được Chuẩn Hóa Cho Dịch Vụ Người Cao TuổiPDF
Protecting Elderly Persons Against AbuseLên án Hành vi Ngược đãi Người cao tuổiPDF
District Elderly Community Centres (DECC)Trung tâm Cộng đồng Người cao tuổi cấp QuậnPDF
Neighbourhood Elderly Centres (NEC)Trung tâm Người cao tuổi Khu vực lân cậnPDF
Support Team for the Elderly (STE)PDF
Scheme on Training for Foreign Domestic Helpers in Elderly CareChương trình Đào tạo Người giúp việc Nước ngoài để Chăm sóc Người cao tuổiPDF
Home-based Community Care Services 
[Integrated Home Care Services (Frail Cases) / Enhanced Home and Community Care Services]
Dịch vụ Chăm sóc Cộng đồng Tại nhà 
Dịch vụ Chăm sóc Tại nhà Tổng hợp (Trường hợp Người già yếu) / 
Dịch vụ Chăm sóc Cộng đồng và Tại nhà Nâng cao
PDF
Day Care Centres / Units for the ElderlyDịch vụ Chăm sóc Cộng đồng tại Trung tâm 
Trung tâm / Đơn vị Chăm sóc Ban ngày dành cho Người cao tuổi
PDF
Respite Services for Elderly PersonsDịch vụ Thay thế dành cho Người cao tuổiPDF
Services Supporting the CarersCÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGƯỜI CHĂM SÓCPDF

youthServices for Young People ( Dịch vụ dành cho Thanh thiếu niên ) 

Service LeafletQuảng cáo dịch vụDownload File
( Tập tài liệu )
Overview on Youth Services, Drug Treatment and Rehabilitation Services and Community Development Services in Hong KongTổng quan về Dịch vụ Thanh thiếu niên, Dịch vụ Điều trị và Cai nghiện Ma túy và Dịch vụ Phát triển Cộng đồng tại Hồng KôngPDF
Brief Information on Community Support Service Scheme (CSSS)Chương trình Dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồngPDF

offendersServices for Offenders ( Dịch vụ dành cho Người phạm tội ) 

Service LeafletQuảng cáo dịch vụDownload File
( Tập tài liệu )
Probation ServiceProbation ServicePDF
Community Service Orders (CSO) SchemeCSO SchemePDF
Post-Release Supervision of Prisoners SchemePost-Release Supervision of Prisoners SchemePDF
Young Offender Assessment PanelYoung Offender Assessment PanelPDF
Correctional / Residential Home Tuen Mun Children and Juvenile HomeCorrectional / Residential Home Tuen Mun Children and Juvenile HomePDF
Service for Ex-offenders and Discharged PrisonersService for Ex-offenders and Discharged PrisonersPDF
Residential Service for Young Probationers and High-Risk YouthResidential Service for Young Probationers and High-Risk YouthPDF

licensingLicensing and Regulation ( Cấp phép và Quy định ) 

Service LeafletQuảng cáo dịch vụDownload File
( Tập tài liệu )
Visiting Medical Practitioner Service For Residential Care HomesVisiting Medical Practitioner Service For Residential Care HomesPDF

Assistance and Interpretation Services for Ethnic Minorities ( by Departmental centres / units ) ( Dịch vụ Trợ giúp và Phiên dịch dành cho các Dân tộc thiểu số ( của các trung tâm / đơn vị thuộc Bộ ))

Item / Name Quảng cáo dịch vụ Download File
( Tập tài liệu )
Notice to Minorities Thông báo cho các Dân tộc thiểu số PDF

Other Useful Information / Links ( Thông tin / Liên kết hữu ích khác )

Item / Name Quảng cáo dịch vụ Download File / Link
( Tập tài liệu / Đường Link or Đường liên kết)
Race Relations Unit, Home Affairs Department Đơn vị Quan hệ Chủng tộc, Bộ Nội vụ Link
  • Programmes / Services for Ethnic Minorities
Chương trình / Dịch vụ dành cho các Dân tộc thiểu số Link
  • Support Service Centres for Ethnic Minorities
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ cho các Dân tộc thiểu số Link
  • Publications
Ấn phẩm Link
Equal Opportunities Commission Ủy ban Cơ hội Bình đẳng Link
Administrative Guidelines on Promotion of Racial Equality Hướng dẫn Hành chính về Thúc đẩy Bình đẳng Chủng tộc Link
  • Interpretation and Translation Services Arranged
Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch được sắp xếp PDF
Checklist of Measures - Social Welfare Danh sách các Biện pháp cần thực hiện – Phúc lợi xã hội PDF

Top